<ENGLISH below>

Petra Groen woont en werkt in Amsterdam en Enschede en bezocht vaak voor langere tijd diverse Landen en continenten. Reizen nam daardoor een groot gedeelte van haar tijd in beslag.

Door deze levensstijl heeft ze een flexibele houding ontwikkeld en een sterke gevoeligheid in het observeren van mens en omgeving. Dit is een belangrijk element in haar werk.

'Wij weten slechts wat wij zien en ervaren'
fysieke aanwezigheid is één van de belangrijkste kenmerken van haar objecten en installaties. 
Ze nodigen uit tot aanraken door hun lijfelijkheid. 
De beelden reflecteren niet alleen fragmenten van lichaamsbouw of de behoefte om het lichaam te analyseren of opnieuw te assembleren, muteren, manipuleren of componeren. De nieuwe gematerialiseerde lichamen/ beelden, gaan vooral over gevoelens, over beleving en ervaring, een (vaak ambivalente) relatie tussen gevoel en verstand, lichaam en geest, zintuiglijke waarneming en rationele benadering. Het verkennen en uiteindelijk opheffen van die tweeslachtigheid is een verborgen doel dat zich niet onmiddellijk aan de oppervlakte van de objecten en installaties manifesteert. 
 
Collages, tekeningen en grafiek
De collages en tekeningen komen tot stand op een intuïtieve manier. Ze vormen vaak de basis voor nieuwe installaties en sculpturaal werk, hoewel ze ook op zichzelf staan.
Ogenschijnlijk zijn de collages met een andere insteek gemaakt, maar ook hier observeert Petra wat er in de wereld om haar heen gebeurd. Deze observaties brengt zij samen in de vervreemde collages. 
 
Beelden in de openbare ruimte
Naast objecten en installaties werkt zij ook in opdracht aan beelden voor de openbare ruimte. 
Hierin maakt ze andere keuzes dan in haar atelier. Ze gaat de dialoog aan met de omgeving en gebruikers. De beelden staan op zichzelf en heb een duidelijke boodschap. Deze vorm van ‘Socially Engaged art’ past zij ook toe in projecten die zij doet met groepen die te maken hebben met sociale uitsluiting.
Onlangs heeft zij een practical guide gepubliceerd hoe kunst een rol kan spelen bij het verwerken van trauma, het integreren van deze groepen en hoe je deze groepen een stem geeft en daardoor zichtbaar maakt.
 

<ENGLISH>

Petra Groen
lives and works in Amsterdam and Enschede and visited often various countries and continents for a longer period of time. Traveling therefore took up a large part of her time, whether it was in an artist in residency or just living and travelling through a continent.
 
Through this lifestyle she has developed a flexible attitude and a strong sensitivity in observing people and the environment. This has been an inspiration to create art. 
 
'We only know what we see and experience'
Physical presence is one of the most important characteristics of her objects and installations.
They invite you to touch through their physicality.
The images not only reflect fragments of physique or the need to analyze or reassemble, mutate, manipulate or compose the body. The new materialized bodies/images are mainly about feelings, about perception and experience, an (often ambivalent) relationship between feeling and mind, body and mind, sensory perception and rational approach. Exploring and ultimately eliminating this ambiguity is a hidden goal that does not immediately manifest itself on the surface of the objects and installations.
 
Collages and drawings 
The collages and drawings are created in an intuitive way. They often form the basis for new installations and sculptural work, although they also stand alone.
The collages seem to be made with a different approach, but also here Petra observes what is happening in the world around her. She brings these observations together in the alienated collages.
 
Public artworks
In addition to objects and installations, she also works on commissioned images for public space.
In this she makes different choices than in her studio. She enters into a dialogue with the environment and users. The images stand on their own and have a clear message. She also applies this form of 'Socially Engaged art' in projects that she does with groups dealing with social exclusion; the marginalized people. 
She recently published a practical guide on how art can play a role in processing trauma, integrating these groups and how to give these groups a voice and thereby make them visible.
 
 

----